Hướng Dẫn Cài Đặt Biến Tần Hitachi L300P SJ300

Cách RESET thông số biến tần về mặc định nhà sản xuất : b084 = 02.

 • Cách đặt lệnh : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm b084 rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt là 02 rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần.
 • Thực hiện lệnh : Ấn và giữ đồng thời 3 phím FUNC, phím 2 và nút STOP đến khi hiện chữ led đầu tiên đang quay tròn. Khi màn hình hiển thị d001 là xong quá trình.

Cài đặt hiển thị đầy đủ thông số : b037 = 00.

 • Cách đặt lệnh : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm b037 rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt là 00 rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số trên bàn phím :

 • Lệnh RUN/STOP: A002 = 02.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm A002 rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt là 02 rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần.
 • Lệnh đặt tần số trên bàn phím: A001 = 02.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm A001 rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt là 02 rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần.
 • Thực hiện lệnh chạy : Trước tiên quý vị vào hàm F001 để cài tần số bằng cách : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm F001 rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt tần số rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần. Ấn RUN trên bàn phím để chạy, ấn STOP để dừng.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở :

 • Lệnh RUN/STOP: A002 = 01.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm A002 rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt là 01 rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần.
 • Lệnh đặt tần số trên bàn phím: A001 = 01.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm A001 rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt là 01 rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần.
 • Cách đấu biến trở : Chân giữa của biến trở nối với O, 2 chân còn lại nối với H và (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau).
 • Thực hiện lệnh chạy : Nối CM1 với FW để chạy, xoay biến trở để đặt tần số. Ngắt CM1 với FW để dừng.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP trên bàn phím và điều chỉnh tần số bằng biến trở trên bàn phím :

 • Lệnh RUN/STOP: A002 = 02.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm A002 rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt là 02 rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần.
 • Lệnh đặt tần số bằng biến trở trên bàn phím: A001 = 00.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm A001 rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt là 00 rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần.
 • Thực hiện lệnh chạy : Ấn RUN để chạy, xoay biến trở trên bàn phím để đặt tần số, ấn STOP để dừng.

Cài đặt chạy thuận, nghịch :

 • Các bước thực hiện giống như trên nhưng quý vị phải cài chân chạy thuận, nghịch.
 • Cài chân chạy thuận : Luôn luôn là FW.
 • Cài chân chạy nghịch, quý vị cài hàm C001 = 01 bằng cách : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm C001 rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt là 01 rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần.
 • Lưu ý : Để chạy thuận, ta phải ngắt chạy nghịch trước và chờ động cơ dừng hẳn thì thực hiện lệnh chạy nghịch và ngược lại.
 • Thực hiện lệnh chạy : Để chạy thuận, ta nối CM1 với FW xoay biến trở để đặt tần số. Để chạy nghịch quý vị phải ngắt chạy thuận bằng cách bỏ đấu nối CM1 với FW và nối CM1 với chân 1.

Cách cài đặt thời gian tăng tốc, thời gian giảm tốc :

 • Thời gian tăng tốc : F002.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm F002 rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt giá trị rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần.
 • Thời gian giảm tốc : F003.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm F003 rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt giá trị rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần.

Cài đặt tần số MAX : A004.

 • Cách đặt lệnh : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm A004 rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt giá trị rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần.

Cài đặt bắt tốc động cơ : Khi mà không cài đặt bắt tốc độ động cơ thì khi tắt tín hiệu chạy đi rồi bặt tín hiện chạy lại thì nó sẽ chạy từ 0Hz mà không bắt được tốc độ động cơ được

 • Quý vị cài hàm b088 = 01 bằng cách : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm b088 rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt là 01 rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần.

Cài đặt chế độ dừng động cơ : b091.

 • 00 Dừng theo thời gian tăng, giảm tốc.
 • 01 Dừng tự do : Dừng theo quán tính động cơ.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm b091 rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt giá trị rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần.

Cài đặt quạt tản nhiệt : b092.

 • 00 Quạt luôn chạy khi cấp nguồn.
 • 01 Quạt chạy khi biến tần RUN.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm b092 rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt giá trị rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần.

Nhập thông số động cơ : 

 • Công suất động cơ : H003.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm H003 rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt giá trị rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần.
 • Số cực động cơ : H004.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm H004 rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt giá trị rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần.

Cài đặt chạy cấp tốc độ : Để chạy cấp tốc độ thì quý vị phải cài các chân cấp tốc độ và tần số ở các cấp tốc độ tương ứng.

 • Trước tiên, quý vị phải cài các hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị ngoài) và lấy tần số bằng biến trở.
 • Để cài các chân điều khiển cấp tốc độ thì quý vị vào các hàm C002, C003, C004, C005 tương ứng với các chân 2, 3, 4, 5 rồi đặt các giá trị tương ứng là 02, 03, 04, 05 bằng cách : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm như trên rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt các giá trị tương ứng rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần.
 • Để cài tần số cấp độ từ 1 đến 15 thì quý vị vào các hàm A021 đến A035 bằng cách : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm như trên rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt các các tần số tương ứng với cấp tốc độ mà bạn mong muốn => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần. 
 • Chạy cấp tốc độ 1 : Nối CM1 với 2, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy lựa chọn
 • Chạy cấp tốc độ 2 : Nối CM1 với 3, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy lựa chọn
 • Chạy cấp tốc độ 3 : Nối CM1 với 2 và 3, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy lựa chọn
 • Chạy cấp tốc độ 4 : Nối CM1 với 4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy lựa chọn
 • Chạy cấp tốc độ 5 : Nối CM1 với 2 và 4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy lựa chọn
 • Chạy cấp tốc độ 6 : Nối CM1 với 3 và 4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy lựa chọn
 • Chạy cấp tốc độ 7 : Nối CM1 với 3, 4 và 2, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy lựa chọn
 • Chạy cấp tốc độ 8 : Nối CM1 với 5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy lựa chọn
 • Chạy cấp tốc độ 9 : Nối CM1 với 2 và 5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy lựa chọn
 • Chạy cấp tốc độ 10 : Nối CM1 với 3 và 5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy lựa chọn
 • Chạy cấp tốc độ 11 : Nối CM1 với 2, 3 và 5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy lựa chọn
 • Chạy cấp tốc độ 12 : Nối CM1 với 4 và 5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy lựa chọn
 • Chạy cấp tốc độ 13 : Nối CM1 với 2, 4 và 5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy lựa chọn
 • Chạy cấp tốc độ 14 : Nối CM1 với 3, 4 và 5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy lựa chọn
 • Chạy cấp tốc độ 15 : Nối CM1 với 2, 3, 4 và 5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy lựa chọn