Hướng Dẫn Cài Đặt Biến Tần LS G100

Bước 1: Reset biến tần về mặc định
Vào nhóm hàm dr cài hàm dr-93 thành 1. Sau khi hoàn tất việc trả về mặc định sẽ hiện thị dr-93

Bước 2: vào nhóm hàm DRV
Vào hàm Acc Time (0-60s) cài đặt thời gian tăng tốc cho biến tần
Vào hàm Dec Time (0-60s) cài đặt thời gian tăng tốc cho biến tần
Vào hàm Cmd Source cài thành 1 để lấy tín hiệu chạy là các chân P1 và P2
Vào hàm Cmd Source cài thành 1 để lấy tín hiệu chạy là các chân P1 và P2
Vào hàm Frequency Reference Source cài thành 2 để lấy tín hiệu tần số từ chân V1

Bước 3: Vào nhóm hàm dr
Vào hàm dr-18 cài thành tần số giống với tần số ghi trên mô tơ
Vào hàm dr-20 cài tần số tối đa biến tần chạy đc, ở đây ta cài giống Base Freq

Bước 4: Vào nhóm hàm IN
Vào hàm In-67 cài thành 17 để chân P3 là chân tăng tốc độ
Vào hàm In-68 cài thành 18 để chân P4 là chân giảm tốc độ
Vào hàm In-69 cài thành 27 để chân P5 là chân cho phép chạy up down

Bước 5: vào nhóm hàm Ad
Vào hàm Ad-65 cài thành 1 để lưu giá trị up down đã thay đổi