Hướng Dẫn Cài Đặt Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Emko ESM-4450

ĐẦU BÀI: Input là tín hiệu 4-20mA (kết nối chân 1-3), output điều khiển relay (chân 5-6)
iSSL=2 (tín hiệu vào là Voltage/current) xem trang 72
uASL=4 (chọn Volt hay Current) xem trang 73
dPnt=0 (chọn số thập phân)
uCAL=1
tPoL=0 (4mA) giá trị min đầu vào
tPoH=100 (20mA) giá trị max đầu vào