Hướng Dẫn Cài Đặt Bộ Điều Khiển Tụ Bù SK QR-X

Đồng hồ hiển thị giá trị C85 (nghĩa là hệ thống cos phi của chúng ta đang bị bù dư)(nếu bù dư lớn có thể gây tăng điện áp tại vị trí nguồn)
Đồng hồ hiển thị giá trị L92 (nghĩa là hệ thống cos phi của chúng ta đang 92) (điện lực yêu cầu >90 đến 1)

Để vào chương trình cài đặt, chúng ta sẽ bấm MODE giữ 3 giây sau đó bộ điều khiển hiện ra giá trị
A-1 giá trị cos phi L=0.85 bộ điều sẽ đóng
A-2 giá trị cos phi L=0.9 bộ điều sẽ đóng
A-3 giá trị cos phi L=0.95 bộ điều sẽ đóng
Sau khi chọn được giá trị như mong muốn, ta bấm MODE để lưu và qua giá trị khác
B-1 giá trị cos phi L=0.95 bộ điều khiển sẽ ngắt
B-2 giá trị cos phi L=1 bộ điều khiển sẽ ngắt
B-3 giá trị cos phi C=0.95 bộ điều khiển sẽ ngắt
Sau khi chọn được giá trị như mong muốn, ta bấm MODE để lưu và qua giá trị khác
C-1 thời gian 5s sẽ đóng khởi động từ kể từ khi phát hiện thiếu cos phi
C-2 thời gian 10s sẽ đóng khởi động từ kể từ khi phát hiện thiếu cos phi
C-3 thời gian 20s sẽ đóng khởi động từ kể từ khi phát hiện thiếu cos phi
C-4 thời gian 40s sẽ đóng khởi động từ kể từ khi phát hiện thiếu cos phi
Sau khi chọn được giá trị như mong muốn, ta bấm MODE để lưu và qua giá trị khác
d-1 thời gian 30s sẽ ngắt khởi động từ kể từ khi phát hiện đủ cos phi
d-2 thời gian 60s sẽ ngắt khởi động từ kể từ khi phát hiện đủ cos phi
d-3 thời gian 90s sẽ ngắt khởi động từ kể từ khi phát hiện đủ cos phi
d-4 thời gian 120s sẽ ngắt khởi động từ kể từ khi phát hiện đủ cos phi
Sau khi chọn được giá trị như mong muốn, ta bấm MODE để lưu và qua giá trị khác
E-1 cài đặt mức điện áp điều khiển nguồn 235V
E-2 cài đặt mức điện áp điều khiển nguồn 240V
E-3 cài đặt mức điện áp điều khiển nguồn 245V
E-4 cài đặt mức điện áp điều khiển nguồn 250V
Sau khi chọn được giá trị như mong muốn, ta bấm MODE để lưu và qua giá trị khác
F-1 số cấp điều khiển sử dụng là 6 (dùng mấy khởi thì số cấp sẽ là bấy nhiêu)
F-2 số cấp điều khiển sử dụng là 8
F-3 số cấp điều khiển sử dụng là 10
F-4 số cấp điều khiển sử dụng là 12