Hướng Dẫn Chọn Co Nhiệt Để Bọc Thanh Đồng Busbar

Co nhiệt bọc thanh đồng busbar để tránh phóng điện cũng như cách điện an toàn cho người vận hành. Sau đây mình xin chia sẻ cách chọn size kích cỡ của co nhiệt

Ví du: mình có thanh đồng cho tải 1000A dùng thanh 50x10mm
CV=(50+10)x2=120mm, D=120/3.14=38.2, để dư ta + thêm mỗi bên 3mm là 6mm => 38.2+6=44.2, dò bảng co nhiệt ta chọn size gần nhất là 50mm

D=1mm200m/cuộn
D=1.5mm200m/cuộn
D=2mm200m/cuộn
D=2.5mm200m/cuộn
D=3mm200m/cuộn
D=4mm200m/cuộn
D=5mm100m/cuộn
D=6mm100m/cuộn
D=7mm100m/cuộn
D=8mm100m/cuộn
D=9mm100m/cuộn
D=10mm100m/cuộn
D=11mm100m/cuộn
D=12mm100m/cuộn
D=13mm100m/cuộn
D=14mm100m/cuộn
D=15mm100m/cuộn
D=16mm100m/cuộn
D=18mm100m/cuộn
D=20mm100m/cuộn
D=22mm50m/cuộn
D=25mm50m/cuộn
D=28mm50m/cuộn
D=30mm25m/cuộn
D=35mm25m/cuộn
D=40mm25m/cuộn
D=50mm25m/cuộn
D=60mm25m/cuộn
D=70mm25m/cuộn
D=80mm25m/cuộn
D=90mm25m/cuộn
D=100mm25m/cuộn
D=120mm25m/cuộn
D=150mm25m/cuộn
D=180mm25m/cuộn