Hướng Dẫn Lắp Đặt Và Cài Đặt Đồng Hồ MFM383A

Sử dụng cùng lúc 2 nút <- và <-| để vào menu
B1: Nó sẽ hiện ra yêu cầu nhập password (mặc định là 10)
B2: Nó hỏi có muốn đổi password không (Change Password) ? Nếu không thì chọn No
B3: Lựa chọn kiểu sơ đồ đấu nối (Network Selection) thường đấu 3P 4 dây mình sẽ chọn 3P4W
B4: Cài đặt chỉ số thứ cấp của biến dòng (CT Secondary) thường là 5 hoặc 1
B5: Cài đặt chỉ số sơ cấp của biến dòng (CT Primary) ví dụ 400/5A thì sẽ cài là 400
B6: Cài đặt điện áp thứ cấp (PT Secondary) thường mình cài là 400
B7: Cài đặt điện áp sơ cấp (PT primary) thường mình cài là 400
B13: Cài đặt thời gian sáng của đồng hồ (Back Light) thường mình cài là 5