Lock Out-Tag out (LOTO) là gì và quy trình ra sao

Lockout-tagout (LOTO) là một quy trình an toàn được sử dụng trong các quy trình sửa chữa điện và máy móc để đảm bảo rằng các máy móc nguy hiểm được tắt đúng cách và không khởi động lại trước khi hoàn tất công việc bảo trì hoặc sửa chữa. Mục đích của LOTO là ngăn chặn việc khởi động hoặc cấp điện bất ngờ cho thiết bị có thể gây thương tích cho người lao động.

Đây là quy trình nó thường hoạt động:
Chuẩn bị: Nhân viên được ủy quyền xác định tất cả các nguồn năng lượng cần được kiểm soát và thu thập các thiết bị cần thiết, chẳng hạn như khóa móc, thẻ và thiết bị khóa.

Thông báo: Nhân viên được ủy quyền thông báo cho nhân viên bị ảnh hưởng rằng quy trình khóa-gắn thẻ cách ly sẽ được triển khai. Điều này đảm bảo rằng mọi người đều biết thiết bị sẽ ngừng hoạt động để bảo trì hoặc sửa chữa.

Tắt máy: Thiết bị được tắt theo quy trình tắt máy thông thường.

Cách ly: Mỗi nguồn năng lượng sau đó được cách ly bằng cách sử dụng các thiết bị khóa, ngăn chặn sự giải phóng năng lượng về mặt vật lý. Điều này có thể liên quan đến việc khóa van, công tắc hoặc các cơ chế điều khiển khác ở vị trí “tắt”.

Gắn thẻ: Khi các nguồn năng lượng bị khóa, một thẻ sẽ được gắn vào mỗi thiết bị khóa. Các thẻ này thường hiển thị cảnh báo và thông tin về người thực hiện khóa và lý do.

Xác minh: Sau khi thiết bị bị khóa và gắn thẻ, nhân viên được ủy quyền sẽ xác minh rằng thiết bị không thể khởi động được bằng cách cố gắng bật thiết bị lên.

Công việc: Với thiết bị được khóa và xác minh đúng cách, công việc bảo trì hoặc sửa chữa có thể được thực hiện một cách an toàn.

Khôi phục: Sau khi hoàn thành công việc, thiết bị sẽ được khôi phục lại hoạt động bình thường. Tất cả các khóa và thẻ đều được gỡ bỏ và những nhân viên bị ảnh hưởng sẽ được thông báo rằng thiết bị đã hoạt động trở lại. Quy trình LOTO rất cần thiết để bảo vệ sự an toàn của người lao động thực hiện nhiệm vụ bảo trì hoặc sửa chữa máy móc và thiết bị.