Hướng Dẫn Cài Đặt Biến Tần Fuji Frenic Mini ACE

H03 = 1 Cách RESET biến tần Fuji về chế độ mặc định nhà sản xuất
F03 = 60Hz tần số lớn nhất
F07 = 6s thời gian tăng tốc
F08 = 6s thời gian giảm tốc
F02 = 0 RUN/STOP và điều chỉnh tần số trên bàn phím
F02 = 1 RUN/STOP bằng terminal
F01 = 0 Lệnh đặt tần số trên bàn phím
F01 = 1 Lệnh lấy tần số bằng biến trở
P02=kW Công suất motor
P03 =A Dòng định mức motor
H06 =1 Quạt làm mát chạy khi biến tần chạy

E01 = 0 chân X1 chạy cấp tốc độ 1
E02 = 1 chân X2 chạy cấp tốc độ 2
E03 = 2 chân X3 chạy cấp tốc độ 3
C05 = 15 Hz biến tần chạy 15Hz khi chỉ chân X1 đóng.
C06 = 25 Hz biến tần chạy 25Hz khi chỉ chân X2 đóng.
C08 = 50Hz biến tần chạy 50Hz khi chỉ chân X3 đóng.